PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A PŘEDMĚTY

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FYZIOTERAPIE

JAKÁ JE NÁPLŇ PRÁCE FYZIOTERAPEUTA?

KDE LZE STUDOVAT FYZIOTERAPII?

KURZY PRO FYZIOTERAPEUTY


 

STUDIUM FYZIOTERAPIE

 
Fyzioterapie je neustále se vyvíjející studijní obor, který je doplňován o nové poznatky téměř každý den. Studium fyzioterapie obsahuje mnoho metod a konceptů, které pomáhají pohybovému system, lidskému tělu a člověku obecně. Jedná se o obor zaměřený diagnostiku a terapii funkčních poruch lokomočního aparátu. Studium fyzioterapie vám napomůže vnímat lidské tělo jako celek, což je následně využito při léčbě a odstraňování následků nejrůznějších zranění, vrozených vad pohybového aparátu nebo třeba pří léčbě dlouhodobějších problémů našeho těla.

 


 

CO OBSAHUJE STUDIUM FYZIOTERAPIE?

 
Studium fyzioterapie je rozděleno na studium bakalářské (3 roky) a následné navazující magisterské studium (2 roky), přičemž pro provozování práce fyzioterapeuta je dostačující i studium bakalářské. Při studiu fyzioterapie se postupně seznámíte téměř se všemi medicínskými obory – od interny, přes neurologii až například po psychiatrii. Součástí studia fyzioterapie by měla být také bohatá praktická část. Jelikož se jedná o obor praktický, měla by se stát praxe důležitou součástí studia fyzioterapie. Každý fyzioterapeut by se měl snažit diagnostikovat problem, kterým si pacient prochází a následně tento problém léčit. K léčbě využívá nejen svých teoretických a praktických znalostí, ale také celou řadu moderních přístrojů a cvičebních pomůcek.

 


 

KDE SE DÁ FYZIOTERAPIE STUDOVAT?

 
Fyzioterapie je jako studijní obor stále oblíbenější a i z tohoto důvodů se stále více středoškoláků rozhoduje jíti právě tímto směrem. Fyzioterapie se dá v České republice studovat na všech lékařských fakultách, na fakultách tělesné výchovy a stejně tak na fakultách, které jsou zaměřeny na tělesnou kulturu a zdravotní výchovu. Dokonce byl studijní obor fyzioterapie poměrně nově otevřen také na ČVUT, konkrétně na fakultě biomedicínského inženýrství. Studium na všech těchto zmiňovaných fakultách je prezenční, tudíž se nedá studovat dálkově. Je to zejména z toho důvodu, že fyzioterapie je převážně obor praktický. Největší počet vysokých škol, které nabízejí také studijní obor fyzioterapie, je v Praze. Konkrétně se jedná o všechny 3 lékařské fakulty, dále je to Fakulta tělesné výchovy a sportu a také již zmiňované biomedicínské inženýrství na ČVUT. Titul bakaláře můžete dále také získat lékařských fakultách v Brně, Olomouci, Hradci Králové nebo třeba v Plzni. V nabídce jsou také fakulty zdravotnických studií v Ústí nad Labem, v Českých Budějovicích nebo v Ostravě. Nabídka měst je opravdu široká a hlavně se stále rozšiřuje.

Studium fyzioterapie však nemusí končit ziskem bakalářského titulu. Své získané schopnosti a dovednosti můžete dále rozvíjet na navazujících magisterských studiích v oboru fyzioterapie, které trvá další 2 roky. Navazující magisterské studium můžete studovat například na UK FTVS, na 2. Lékařské fakultě UK v Praze, na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na Lékařské fakultě Ostravské univerzity nebo na Fakultě tělesné kultury a sportu v Olomouci. Podmínkou pro přijetí na navazující magisterské studium je samozřejmě bakalářský titul. V navazujícím magisterském studiu rozšíříte a prohloubíte dosud nasbírané teoretické i praktické schopnosti a dovednosti v oboru fyzioterapie. Jedním z cílů je naučit fyzioterapeuta komplexnímu uvažování a tím pádem vhodné volbě terapie.

 

PARTNEŘI


 Rehasport Rehabilitace      Bez názvu    1023-bez-nazvu